Flowchart: Alternate Process:

Proiectul de mobilitate pentru educația școlară 

DEZVOLTĂM ȘCOALA PENTRU ÎNVĂȚARE DIGITALĂ

                                                                                                                              

Rounded Rectangle: PROGRAMUL ERASMUS+                                                                                           Acțiunea cheie 1. Proiecte de mobilitate pentru educația școlară   
Titlul proiectului: Dezvoltăm școala pentru învățare digitală 
Numărul proiectului: 2015-1-RO01-KA101-014623
Perioada de implementare: 01.06.2015 - 31.05.2017
Grant aprobat: 25 410 euro —                                                                                                    Proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)                                                                                                 Beneficiar: Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”
SCOPUL PROIECTULUI: 
Susținerea procesului de modernizare a educației oferite de Școala 4, prin elaborarea și pilotarea unei politici de învățare digitală cu un grup țintă reprezentativ pentru corpul profesoral (11 cadre didactice din 38), care va folosi o abordare inovativă și va extinde utilizarea TIC în procesul educativ, dezvoltând învățarea digitală cu tablete și table interactive ca mijlioc de studiu atractiv și eficient, în perioada 1 iunie 2015 - 31 mai 2017. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
O1. Abilitarea a 3 cadre didactice din consiliul de admistrație (CA) în practicarea unui management eficient prin preluare și adaptare de bune practici europene promovate la un curs european de leadership de 6 zile, până în aprilie 2016.
O2. Practicarea, de către CA al școlii, a unui management instituțional eficient prin elaborarea și pilotarea unei politici digitale și a unor practici manageriale europene, în perioada mai 2016 – 31 mai 2017.
O3. Aprofundarea competențelor digitale a 3 învățători și 2 profesori de engleză în cadrul a 2 cursuri europene de utilizare a tabletelor și a 3 profesori în cadrul unui curs european de utilizare a tablei interactive, de 7, respectiv 5 zile, în perioada octombrie 2015 - aprilie 2016.
O4. Utilizarea în lecții a metodelor, a tehnicilor, a instrumentelor și a bunelor practici pentru tablete și table interactive de către minim 90% dintre învățătorii și profesorii de limba engleză formați la cursurile structurate.
O5. Inițierea a cel puțin 3 activități de colaborare europeană (proiecte, parteneriate) cu integrare TIC în curriculum.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului îl reprezintă 11 cadre didactice ale Școlii 4 (29%), care au participat la 4 cursuri structurate de formare pe temele: 
1. Leadership în educație (3 membri ai Consiliului de administrație - profesori: Claudia Ionescu, Alina Gealepu și Georgiana Manta); 
2. Utilizarea tabletelor - schimbarea modului de predare-învățare (3 profesori pentru învățământul primar: Vasilica Ungureanu, Oana Costache și Butoi-Jianu Iuliana); 
3. Utilizarea tabletelor în învățarea limbii engleze (2 profesori de limba engleză: Alexandra Vladovici și Crina Clipea); 
4. Utilizarea tablei interactive (2 profesori: Violeta Bucur, George Dobre și 1 profesor pentru învățământul primar: Claudia Saghin).

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI                                                                                              Activități de pregătire (premobilitate):                                                                                        - selecţia participanţilor, înformare cu privire la aspectele prevăzute de contract, încheierea de contracte/acorduri cu partenerii şi cu participanţii;
- activităţi legate de pregătirea lingvistică, pedagogică şi interculturală a participanţilor înainte de plecarea în mobilitate;                         - aranjamente pentru aspecte practice și logistice ale proiectului;                                                                     - promovarea proiectului .                                                                                                Punerea în practică a activităților propriu-zise (mobilitate):                                                                            - Participarea a 11 cadre didactice la 4 cursuri de formare în Europa, pe temele:                                                                                   1. Leadership în educație — cursul ”Leadership and teaching and Learning in the Finnish Education System” (Finlanda)                                                                                                  

2. Utilizarea tabletelor — cursul ”Tap-Swipe-Pinch Tablets changing the way to learn and teach” (Spania)                                                                  

3. Utilizarea tabletelor în învățarea limbii engleze — cursul ”Tap-Swipe-Pinch into English” (Marea Britanie)                                                                                

4. Utilizarea tablei interactive — cursul ”Advancing Your Proffessional Practice in IWB (Interactive White Board)”/ Go IWB! (Malta)                                                                                                  

- Urmărirea obiectivelor de învăţare şi a rezultatelor planificate
- Comunicare continuă cu partenerii şi beneficiarii finali/participanții la curs (inclusiv  informare cu privire la aspectele prevăzute de contract)
- Promovarea proiectului
- Monitorizarea şi evaluarea activităţilor, reajustarea acestora, dacă este cazul
- Pregătirea şi depunerea raportului final de către fiecare beneficiar final/participant la curs 
                                                   
Recunoașterea formală a rezultatelor învățării participanților: 
Certificat de participare la cursul de formare
Documentul de Mobilitate Europass 

Activități de continuare/follow-up (postmobilitate):                                                                             - reflecție după curs și pregătire pentru integrarea experienţei obţinute la nivel organizaţional 
- diseminare (conform planului de diseminare)
- exploatarea rezultatelor - integrarea experienţei obţinute la nivel organizaţional (conform planului de integrare) şi pregătirea pentru noi activităţi                          - monitorizarea și evaluarea activităţilor de integrare și a proiectului                                                                  - pregătirea şi depunerea raportului final al proiectului.                                                  

REZULTATELE PROIECTULUI:
11 profesori formați la 4 cursuri de formare europene (3 învățători-curs tablete, 2 profesori de engleză–curs tablete, 1 învățător și 2 profesori - curs tablă interactivă, 3 membri ai Consiliului de administrație al școlii –curs management) având cunoștințe și aptitudini noi și/sau îmbunătățite în managementul organizației și în predare bazată pe utilizarea tabletelor și a tablei interactive in lectii, cu progres profesional la locul de muncă și în alte roluri asumate la nivel județean sau național (metodiști, formatori). Competențele dobândite de cei 11 profesori au fost in mare măsură în concordanță cu ceea ce am planificat și menționat în aplicație:
   a) Cursul din Finlanda — cunoștințe noi despre sistemul educațional finlandez și al altor tări, avantaje și limite; elemente consolidate de management strategic și operațional, abordări și strategii utilizate în conducerea unei școli; cunoștinte noi despre fenomenul de autonomie școlară și despre impactul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice asupra organizației; abilități consolidate de proiectare managerială, conducere operațională, comunicare, control-evaluare managerială; abilități consolidte de creare și utilizare a instrumentelor manageriale (1 Politica de invatare digitala, 1 Plan operațional 2016-2017 și 1 Program de extindere a învățării digitale la nivelul școlii); abilități de creare rețele de colaborare europeană.
   b) Cursuri tablete pentru învățători (Spania) și profesori de engleza (Marea Britanie) — cunoștințe noi despre: softurile tabletelor, avantaje-dezavantaje ale utilizării tabletelor în educatțe, strategii didactice digitale; abilități noi de: utilizare aplicații gratuite în curriculum (scriere în colaborare, prelucrare fotografie digitală, video, audio; aplicații de prezentare și evaluare, jocuri); creare de materiale interactive (text, clipuri video, prezentări, imagini, fișiere PDF, e-book, hărți conceptuale etc.); proiectare, organizare, conducere și evaluare de curriculum, unități de învățare, planuri de lecție, teste care încorporează una/mai multe aplicații specifice: Evernote, ThingLink, Socrative, Kahoot, Plickers, Seesaw Class, aplicația Imovie pentru a edita filme, prin intermediul codurilor QR, Aurasma, I-inigma și Anatomy 4D, Ditty, Star wars Creator, PicSay.
    c) Curs tablă interactivă (Malta) — cunoștințe noi despre programele tablei interactive, avantajele și dezavantajele lor; abilități digitale noi de utilizare a tablei interactive în lecții, creare de resurse digitale pentru tabla interactivă (utilizând diverse softuri și resurse Web).
Pentru toate cursurile, ca valori și comportamente menționăm: cooperarea în grupuri multinaționale/interculturale; toleranța, deschiderea spre diversitate culturală, crearea de relații pozitive cu formatorii și colegii de curs, comunicarea deschisă și inițierea de alte colaborări europene.

un set de instrumente manageriale (1 politică școlară privind învățarea digitală, 1 Plan operațional și 1 Program de învățare digitală I like IT), elaborate și pilotate la nivelul școlii;
1 Ghid de bune practici cu 3 capitole (Instrumente eficiente de lucru în activitatea managerială, Ghid de utilizare a tablei interactive, Ghid de utilizare a tabletei) editat în 50 de buc. și înregistrat la biblioteca școlii;
4 echipe de experți resursă care au susținut 5 workshop-uri pentru formarea în cascadă a celor 35 de profesori ai școlii în domeniile: management instituțional, utilizarea tabletelor și a tablei interactive în lecții;
3 activități de colaborare europeană cu integrarea TIC în curriculum (1 proiect eTwinning, 1 proiect KA2 în rol de partener și 1 proiect de parteneriat educațional);
11 portofolii de dezvoltare profesională, aflate în biblioteca școlii.
La final de proiect, toate obiectivele au fost îndeplinite prin derularea tuturor activităților planificate. Considerăm ca reușite majore ale proiectului: gradul de includere a celor învățate în practicile curente de predare și de management instituțional, precum și gradul de diseminare (de tip demonstrativ) a activităților și a rezultatelor la nivel local, județean, național și european.

Acest proiect KA1, prin obiectivele sale, îndeplinite în totalitate, a contribuit la realizarea Planului de Dezvoltare Europeană a Școlii 4 prin activități corelate cu următoarele opțiuni strategice:
1. Opțiunea investiției în resursa umană– prin acest proiect 11 profesori au fost formați la 4 cursuri europene. Mai mult, pentru că la nivelul școlii, în perioada 2015-2017 s-au derulat 3 proiecte europene (1 proiect KA1+ 2 proiecte KA2), iar din 2016 încă 1KA 2, am avut ocazia de a transfera bunele practici didactice de la un proiect la altul, la nivelul școlii fiind o adevărată rețea de învățare la locul de muncă. Prin ateliere demonstrative, lecții la comisii metodice și consilii profesorale cu temă am extins învățarea dincolo de grupul țintă, considerând că investiția în resursa umană a școlii e un mare câștig; deși 5 profesori au fost la cursul de tablete, acum 91% dintre profesorii școlii utilizează tabletele la clasa; deși 3 profesori au fost la cursul pentru tabla interactivă, acum 47% utilizează tabla interactivă în ore. 
Pe de altă parte, pentru că am găzduit în celelalte proiecte Erasmus+ o întâlnire transnațională de proiect (martie 2017) și o activitate job shadowing (iunie 2017), am transferat bunele practici metodice și didactice, specifice utilizării la clasă a tabletelor și a tablei interactive și altor 40 de profesori europeni. Cei 11 profesori din KA1 au devenit persoane-resursă în școală și județ pentru utilizarea la clasă a tabletelor și a softului tablei interactive, cu atât mai mult cu cât: 6 dintre ei sunt metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița la disciplinele engleză, română, învățători; 5 sunt și responsabili de cercuri pedagogice; 5 sunt și formatori ai Casei Corpului Didactic Dâmbovița si au trasferat aplicații digitale învățate și la cursurile de formare pe care le-au susținut la CCD, ca formatori.
2. Opțiunea resurselor materiale și financiare – aici includem achizițiile de echipamente care au permis comunicarea/colaborarea online cu partenerii europeni. Pe toată durata proiectului, am asigurat acoperire wireless în toate sălile de clasă; am participat la un concurs al MENCȘ și am primit ca premiu (sept.2015) 1 tablă interactivă, 1 videoproiector și 10 tablete care au fost folosite în lecții; 5 tablete au fost date, încă din etapa de pregatire, profesorilor participanți la cursurile de tablete. Tabletele sunt încă la profesori, asigurând sustenabilitate proiectului. Din septembrie 2016, am beneficiat de un laborator de informatică cu 25 calculatoare conectate la internet, 3 table interactive și 4 laptopuri (3 au fost date și păstrate de profesorii de la cursul din Finlanda). Resursele au asigurat condiții pentru implementarea celor învățate, pentru a menține legătura cu formatorii și colegii, pentru sprijin în aplicare și noi colaborări.
3. Opțiunea curriculară - am organizat în 6 iunie 2017 simpozionul internațional ”e-Educația pentru competențe cheie” care, deși a reprezentant evenimentul de multiplicare a produsului intelectual dintr-un alt proiect (KA2), a cuprins și o acțiune de diseminare pentru KA1. Am organizat 3 ateliere demonstrative cu aceleași tematici ca și cele de la cursurile de formare: Cum predăm utilizând tabletele; Cum integrăm tabla interactivă în lecții și Lecții învățate prin implementarea proiectelor europene. Au participat 167 profesori (135 din țară, 32 din străinatate: 2 Letonia, 8 Marea Britanie 7 Slovacia, 5 Spania și 10 Turcia) care au fost familiarizați cu aplicații digitale pentru tablete, cu softul tablei interactive, cu instrumente de management instituțional – Politica privind învățarea digitală, Plan operațional, Plan managerial - ca instrumente de extindere în școală a învățării digitale cu tablete și table interactive.
Obiectivele simpozionului au fost:
- dezvoltarea profesională prin împărtășire de bune practici educaționale europene privind e-Educația pentru competențe cheie. Printr-o aplicație depusă de echipa proiectului KA 1 la CCD Dâmbovița (iulie 2016), am obținut avizul MENCȘ (nr. 46761/21.11.2016) și am inclus simpozionul în calendarul de activități metodice, științifice și culturale al Casei Corpului Didactic Dâmbovița, având ca parteneri CCD și IȘJ Dâmbovița.
- crearea unei rețele de comunicare și colaborare între participanți în vederea identificării de posibili parteneri pentru noi proiecte europene. Am creat și distribuit tuturor baza de date creată.
4. Opțiunea relațiilor sistemice și comunitare - am dezvoltat noi proiecte. Din 2016 suntem parteneri într-un alt proiect KA2 (2016-2018) concentrat pe abilități digitale; în 2016-2017 am scris 2 noi aplicații KA 2, care nu au mai fost depuse de coordonatori-Belgia, Spania; în iunie 2016 am derulat un parteneriat educațional cu Green Park School unde predă unul dintre formatorii cursului de tablete din Marea Britanie, iar în 2017 am implementat 1 proiect eTwinning tot pe abilități digitale.
În concluzie, prin acest proiect KA1 am dezvoltat mult dimensiunea europeană a școlii: 11 profesori și-au dezvoltat competențele profesionale învățând de la formatori europeni; am atras resurse materiale, asigurând condiții bune pentru colaborarea europeană online și pentru aplicarea extinsă a celor învățate, am avut noi colaborări europene care au valorificat experiența din KA1.

Înapoi la PROGRAME ȘI PROIECTE

"Elena Donici Cantacuzino" PucioasaȘcoala Gimnazială Nr. 4Text Box: 2015 - prof. Violeta Bucur

MONITORIZARE-EVALUARE

 

Instrumente de monitorizare-evaluare folosite în cadrul proiectului:

¨ Chestionare pentru profesori, părinți și elevi;

¨ Fișă de asistență a lecției;

¨ Fișă de reflecție zilnică; Centralizator fișe de reflecție; Centralizator/Raport stagiu de pregătire — disponibile pe grupul eTwinning al proiectului – secțiunile Materiale, Jurnal de proiect și Forum: https://groups.etwinning.net/10825/home - grup cu acces liber tuturor utilizatorilor eTwinning, intitulat ”Dezvoltăm școala pentru învățare digitală (Proiect KA1, 2015-2017)”;

¨ Agende ale întâlnirilor de la comisii metodice;

¨ Raport lunar de monitorizare internă.

 

 

IMPACTUL PROIECTULUI:

Proiectul Erasmus+ ”Dezvoltăm școala pentru învățare digitală” este proiectul care ne-a schimbat școala. Prin el, ne-am reinventat.

 

Impact asupra celor 11 profesori din grupul țintă:

1. PUTERNICĂ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ:

¨ competențe manageriale, didactice și metodice îmbunătățite;

¨ competențe digitale îmbunătățite sau nou formate (utilizare în lecții a aplicațiilor pentru tablete și a tablei interactive, creare de resurse digitale);

¨ mai multă creativitate didactică în lecții;

¨ interes crescut pentru cursuri și parteneriate europene;

¨ progres profesional la locul de muncă și în alte roluri la nivel județean/național (metodiști, formatori, mentori);

¨ comunicare didactică și colegială îmbunătățită (ca urmare a abordărilor interdisciplinare și a predării în echipă, a interasistențelor și a formării în comisii metodice/catedre/Consilii profesorale/cercuri pedagogice); profesorii au o mai mare satisfacție față de munca proprie și o împărtașesc și altor colegi din școală și din afara ei;

¨ interes mărit pentru cercetare pedagogică pe tematica proiectului (lucrare științifică pentru obținerea gradului didactic I pe tema utilizării tabletelor în evaluarea elevilor).

2. DEZVOLTARE PERSONALĂ EVIDENTĂ:

¨ competențe îmbunătățite de comunicare în limba engleză și de lucru în grup multicultural;

¨ stimă de sine crescută;

¨ interes turistic mai mare pentru țările europene în care s-au derulat cursurile.

 

Impact asupra elevilor:

¨ ”Aplicațiile pe tablete m-au ajutat să înțeleg mai bine limba engleză (...) acum ASCULT filmele” (elev, clasa a VII-a A);

¨ ”Folosirea tabletelor în lecții m-a ajutat să învăț mai mult și mai repede, a fost mai distractiv, mai captivant. Mi-a plăcut foarte mult pentru că am învățat ușor, ora de engleză a devenit preferata mea (...), mi s-au îmbunătățit cunoștintele. În lecții am colaborat și ne-am unit, devenind tot mai competitivi” (elevă, clasa a VI-a C);

¨ motivație crescută pentru școală și învățare – 87%; rezultate școlare îmbunătățite la: Limba română - 64% dintre elevi, Matematică - 47%, Limba engleză - 82%, Curs opțional Învățarea digitală cu tablete -100%;

¨ o mai puternică stare de bine/bucurie la școală – 87%; o mai bună și mai frecventă informare a părinților despre viața școlii – 82%; timp mărit de utilizare a telefonului/tabletei, acasă, în scop de învățare - 81%; o apropiere mai puternică față de profesorii care utilizează tablete și tabla interactivă în lecții - 92%; elevi mai competitivi - 87%; mai independenți în activitățile de învățare - 89%; stimă de sine crescută - 87%.

 

Impact asupra celorlalți profesori ai școlii:

¨ interes mărit pentru participarea la cursuri europene și implicarea în noi proiecte KA1, KA2 - 97%;

¨ abilități digitale noi, de utilizare a tabletelor (91%) și a tablei interactive în lecții (47%);

¨ interes mai mare pentru dotarea școlii cu tablete și alte resurse IT, precum și pentru predarea în echipă cu un profesor participant la mobilitate.

 

Impact asupra părinților:

¨ satisfacție crescută față de calitatea actului didactic;

¨ mai recunoscători față de personalul școlii pentru efortul suplimentar al profesorilor de a se forma la cursuri în străinătate și de a se pregăti temeinic pentru lecțiile cu tablete/tabla interactivă;

¨ mai mândri de copiii lor și de școala lor;

¨ mai informați în legătură cu activitățile școlii.

 

Impact asupra școlii:

¨ școala e și mai recunoscută la nivel județean pentru:

 a) managementul de calitate (la concursul de directori, din 2016, PDI, Planul operațional, Programul ”I like IT”, Politica de învățare digitală- concepute în urma cursului din Finlanda, au fost foarte apreciate);

b) calitatea predării – toate lecțiile pentru obținerea gradelor didactice în care s-au folosit tabletele/tabla interactivă au fost apreciate de inspectori/metodiști; școala și profesorii au fost lăudati, iar noul stil de predare a fost promovat – la solicitarea inspectorului de învățători, am susținut, la cercul pedagogic, din 3 și 6 aprilie 2017, ateliere digitale demonstrative pentru toți învățătorii din județ;

c) e resursă pentru școlile care aplică în cadrul Programului Erasmus+ (am oferit consultanță pentru 2 școli gimnaziale);

d) a crescut dimensiunea europeană a școlii – în cultura organizațională sunt multe influențe europene, mai ales britanice (ex: elevii se deplasează în șir indian), spațiul școlar e mai atractiv și pentru că a fost amenajat și dotat după modelul școlilor europene vizitate (ex: tot mobilierul e nou, luat din Turcia, fiind remarcat de coordonatorul de proiect la cursul din Finlanda; dulapul pentru tablete este luat din Slovacia; organizarea pauzelor elevilor cu jocuri urmează modele preluate din Finlanda și Spania);

e) oferta curriculară îmbunătățită - 2 cursuri opționale ”Învățarea digitală cu tablete” (2 grupe, 49 de elevi din clasele primare);

f) mai multă coeziune între profesori.

 

Impact în comunitate:

¨ părinții preșcolarilor sunt mai interesați să-și înscrie copiii la Școala 4: dacă în anul școlar 2015-2016 au fost 2 clase pregătitoare, pentru anul școlar 2017-2018 avem 4 clase; motivația: școala nouă, profesorii buni, lecții moderne, dotare bună, multe proiecte europene care dezvoltă copiii;

¨ o mai mare încredere a autorităților publice locale în actul managerial și didactic din școală; susținere mai puternică, inclusiv financiară; după modelul școlii, și UAT Pucioasa scrie și implementează proiecte, ne solicită sprijin în idei de proiecte pentru școli.

 

 

Ne-am bucurat să implementăm acest proiect în școală. Într-un timp scurt, a produs mari schimbări pozitive în stilul de predare al profesorilor, beneficiari sau nu de mobilități. Credem că acest lucru s-a întâmplat pentru că noua generație de proiecte Erasmus + din cadrul Acțiunii-cheie 1 "Mobilitatea în învățare a persoanelor" (KA1) formează la nivelul școlii aplicante o masă critică, un nucleu puternic (în proiectul nostru grupul țintă a reprezentat 29% din personalul didactic al școlii) care a produs, a susținut și a dezvoltat schimbările vizate de obiectivele stabilite anterior.

În perioada de post-mobilitate (follow-up), cei 11 profesori s-au susținut reciproc în implementare, au învățat unii de la ceilalți, și-au clarificat înțelegerea în grupul mic/flux, au împărtășit reușitele și nereușitele, au devenit mentori pentru ceilalți profesori din școală și au infuzat schimbarea firesc, fără să forțeze. Acesta este  marele avantaj al proiectelor de  tip KA1.

”Dezvoltăm școala pentru învățare digitală” a fost primul proiect KA1 pentru școala noastră, dar nu singurul. Școala și profesorii ei au încă nevoi de formare care pot fi rezolvate prin această oportunitate - proiecte Erasmus+ în cadrul Acțiunii-cheie 1.

De asemenea, consultanța oferită profesionist și cu promptitudine de cei 2 monitori de la Agenția Națională ne-a ajutat să progresăm în implementarea proiectului și să ne bucurăm de rezultatele lui.  Mulțumim!

 

 

Coordonator de proiect,

Director, prof. Claudia Ionescu

 

Infodays Erasmus+

 

Precizare:

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conţinutul acestei publicații reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare a acestor informații.