Flowchart: Alternate Process:

Proiectul de parteneriat strategic

EMOTIONAL COMPETENCE IN THE SCHOOL: SMILE!        

 

 

                                                                                                                              

Rounded Rectangle: PROGRAMUL ERASMUS+                                                                                           Acțiunea cheie 2. Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici 
Parteneriate strategice numai între școli     
Titlul proiectului: Emotional Competence in the school: Smile!
Acronimul proiectului: Smile - Schools Make Intelligence Linking Emotions
Numărul proiectului: 2015-1-HR01-KA219-013078_2 
Perioada de implementare: 01.09.2015 - 31.08.2017
Limba de comunicare în proiect: engleză
Proiectul este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).                                                                                                 
PARTENERI: 
Grădinița publică ”Dječji vrtić Petar Pan” – Croația, Zagreb (coordonator)
Școala primară, privată ”CEIP Aldebarán” – Spania, Tres Cantos
Școala primară, publică Istituto Comprensivo "Verdi - Cafaro" – Italia, Andria, regiunea Puglia
Școala primară, privată ”East Hunsbury Primary School” – Marea Britanie, Northampton
5.  Școala Gimnazială Nr. 4 "Elena Donici Cantacuzino" – România, Pucioasa
SCOPUL PROIECTULUI:                                                                                              Proiectul ‚Emotional Competence in the school: Smile’ îşi propune îmbunătăţirea competenţelor sociale și emotionale ale copiilor cu efecte pozitive asupra competențelor cheie, a comportamentului prosocial și a rezultatelor academice ale acestora, consolidarea și dezvoltarea cunoștințelor, a abilităților și a experienței profesionale ale profesorilor, prin învățarea și utilizarea unei metode de predare inovatoare, precum și modificarea convingerile lor personale cu privire la problemele specifice în munca lor cu elevii, îmbunătățirea înţelegerii din partea părinţilor, a factorilor sociali și emoționali, care influențează rezultatele academice și comportamentul copiilor, precum și sprijiniea copiilor în acest proces, sensibilizarea autorităţilor din educaţie şi a factorilor de decizie în legătură cu tema proiectului, informarea acestora cu privire la programe şcolare eficiente și de calitate şi găsirea de oportunităţi pentru a răspândi acest program în alte școli și medii educaționale. 
OBIECTIVE: 
Pentru grupul țintă 1 – preșcolari și elevi: 
Îmbunătăţirea competenţelor sociale şi emoţionale, cu efecte pozitive asupra competenţelor cheie, comportamentului prosocial şi rezultatelor academice ale acestora;
Îmbunătăţirea practicilor şcolilor incluzive prin atenţie specială şi participarea elevilor cu oportunităţi reduse care se confruntă cu diferite obstacole. Ne aşteptăm ca abordarea noastră să aiba efect pozitiv asupra abandonului şcolar timpuriu, în viitor. 
Pentru grupul țintă 2 – profesori și personal școlar specializat: 
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea cunoştinţelor profesionale, a abilităţilor şi a experienţei prin învăţare, folosind metode inovative de predare, precum şi schimbări în credinţele personale legate de probleme specifice în munca cu elevii; 
Îmbunătățirea competențelor de comunicare într-o limbă străină, a competenţelor digitale, personale şi interculturale.
Pentru grupul țintă 3 – părinți: 
Îmbunătăţirea nivelului de înţelegere a factorilor sociali şi emoţionali care influenţează rezultatele academice şi comportamentul copiilor.
Pentru grupul țintă 4 – profesioniști în educație de la nivel local, regional, național și european:
Creșterea nivelului de conştientizare a temei proiectului, transferul de cunoştinţe şi experienţă, schimbul de bune practici, elaborarea de proiecte similare. 
Pentru autoritățile din educație și factori de decizie în politici școlare:
Creșterea nivelului de conştientizare a temei, informarea în legătură cu programe şcolare de calitate, de tipul celei din proiect, identificarea de oportunităţi pentru a propaga acest program în alte şcoli şi medii educaţionale. 

Aceste obiective vor fi realizate prin dezvoltarea, implementarea şi evaluarea abordării centrate pe învăţare, bazată pe învăţarea socială şi emoţională. Vor fi vizate următoarele aspecte: Autocunoașterea Emoțională, Managementul Emoţiilor, Mai multe sentimente pozitive despre sine, școală și familie, Valorificarea emoțiilor în mod productiv, Empatia, Manipularea relaţiilor. Activitățile proiectului vor fi integrate în curriculum la clasă şi activităţi extraşcolare şi vor fi dezvoltate treptat de către elevi şi profesori. 
Proiectul va fi cross-curricular şi va include o varietate de activităţi la diferite discipline (desen, muzică, ştiinţe, educaţie fizică, matematică, limbi). Se va depune efort special pentru a asigura generalizarea abilităţilor dobândite în afara clasei. 

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului - Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”: 
150 de elevi din clasele primare, cu oportunități reduse (elevi cu CES, cu dificultăți în învățare, din medii socio-economice dezavantajate, cu părinți plecați în străinătate, cu familii monoparentale, cu nivel de trai și educațional scăzut, cu probleme de sănătate etc).
15 cadre didactice care predau la clasele primare

REZULTATE AȘTEPTATE:
Produse: 
Manualul de bune practici (produs intelectual)
Dicţionarul în imagini multilingv
Cântecele Feel Good / de bună dispoziţie
Portofoliul Cartea de talente
Proiecte e-Twinning
Harta comparativă a sistemelor educaţionale şi organizării în şcoli
Materiale foto şi auditive
Website-ul proiectului și blogul școlii 
Piese de teatru

Rezultate la nivelul fiecărei categorii din grupul țintă:
Copii:
Competențe de bază și competențe cheie ale elevilor îmbunătăţite şi consolidate, cum ar fi comunicarea în limbi străine, competențe digitale, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, sensibilizarea și expresia culturală.									       -
Competențe emoționale și sociale îmbunătăţite, în special: Autocunoașterea Emoțională, Managementul Emoţiilor, Mai multe sentimente pozitive despre sine, școală și familie, Valorificarea emoțiilor productiv, Empatia, Manipularea relatiilor. Aceasta ar trebui să conducă la rezultate academice mai bune, un comportament mai puțin perturbator, un comportament prosocial, o mai bună rezolvare a problemelor și luare de decizii. 	
Cu alte cuvinte, ne așteptăm ca elevii să se simtă bine în școală, să facă parte din grup, să rezolve mai bine conflictele și să încerce să trăiască fericiți, fiind persoane bune, a căror personalitate să le evidenţieze valorile, să fie convinşi că între noi există mai multe asemănări decât diferenţe. 	       
Să devină mai toleranţi, înțelegători și implicați în problemele altora, independenţi, responsabili și organizaţi, motivaţi și întreprinzători.                                          
Să-şi îmbunătățească responsabilitatea, respectul pentru ceilalți și pentru regulile sociale și școlare, să-şi îmbunătățească motivația și atenția la lecții. Ne dorim să consolidăm relațiile: elevi - profesori, elevi - părinți și părinți - cadre didactice.

Profesori:
Să-și formeze și să-şi îmbunătățească unele competențe de bază: comunicarea în limbi străine, competențe TIC, competențe interculturale, abilități de prezentare și comunicare.		 
impact puternic asupra competențelor personalului școlii, atitudinile lor personale și experiența de lucru. Comunicarea dintre profesori și realizarea de produse tangibile comune proiectului va încuraja învățarea limbilor partenerilor, în special engleza, care va fi limba de comunicare a proiectului; intercomunicare în rândul cadrelor didactice, nu doar prin participare la întâlnirile de proiect, dar şi folosind un grup pe Facebook, implementarea proiectelor de e-twinning, site-ul proiectului și blogul proiectului, care ne vor permite să facem schimb de experiență și propuneri metodologice pentru a dezvolta activitățile proiectului. Metoda noastră vizează abilităţile transversale și cross-curriculare.										       
Creșterea gradul de conștientizare a importanței subiectului "Competență emoţională" și învăţarea diverselor modalităţi pedagogice şi educaţionale de a preda şi de a realiza activităţi de predare în şcoli. Proiectul ar trebui să aibă un impact mare asupra comunicării interculturale şi asupra experienței personalului școlii care influențează convingerile lor personale despre diferite culturi europene, influențează cunoștințele despre alte modele și practici educaționale europene, influențează propria lor abordare a temelor interculturale la clasă. 
Rezultatul proiectului va fi ridicarea prestigiului meseriei de profesor.				       
Ne așteptăm să învățăm și să ne simţim bine atunci când lucrăm și comunicăm, să creăm prietenii de durată.

Şcoli:
Îmbunătăţirea climatului şcolar şi relaţii interpersonale mai bune în cadrul corpului profesoral. Acest tip de proiecte internaţionale sporesc prestigiul şcolii pe plan local, regional şi uneori naţional. 
Construirea unei identităţi europene a şcolilor, internalizarea dezvoltarii prin integrarea dimenisunii europene în activităţile şi curriculumul şcolii, astfel încât Europa să fie vizibilă în fiecare școală parteneră. 
Şcolile îşi vor îmbunătăţi imaginea de comunitate de învăţare dinamică şi modernă. 
Pe termen lung, ne aşteptăm ca şcolile să-şi îmbunătăţească statisicile în privinţa absenteismului, abandonului şi al violenței şcolare. 
Influenţarea practicilor educaţionale în mediul școlii prin cooperarea cu alte organizaţii şi autorităţi. 

Părinţi:
Motivarea şi creşterea participării părinţilor la activităţile, proiectele şi viaţa şcolii. 
O mai bună comunicare şi implicarea în dificultăţile cu care se confruntă copiii lor. 
Creşterea conştientizării legăturii dintre factorii emoţionali şi învăţare, dezvolatrea competenţelor emoţionale ale părinţilor prin activităţi derulate în cadrul întâlnirilor părinţi – profesori. 
Realizarea şi îmbunătăţirea cooperării cu diferite asociaţii de părinţi. 

RESPONSABILITĂŢILE persoanelor care vor lucra cu copiii:
vor susţine lecţii pe temele propuse de proiect, cu abordări diferite pentru fiecare elev, care vor valorifica inteligenţa multiplă a elevilor
vor realiza activităţi extraşcolare cu elevii şi părinţii pe temele propuse de proiect, care vor valorifica talentul şi abilităţile elevilor
vor desfăşura activităţi comune părinte – elev (mici proiecte, activităţi extraşcolare şi iniţiative din partea elevilor şi profesorilor) 
vor derula activităţi de consiliere individuale şi de grup – atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi 
vor organiza cursuri opţionale care vor dezvolta abilităţile elevilor şi vor duce la dezvoltarea lor personală (artă, teatru, limbi străine)
vor iniţia programe la nivelul şcolii, care să faciliteze procesul de învăţare al elevilor prin utilizarea instrumentelor IT (programe pentru utilizarea calculatoarelor, a internetului şi a imprimantelor multifuncţionale de către copiii cu oportunități reduse)
vor desfășura programul After School / activităţi remediale
se vor aplica unor metode diverse de a recompensa elevii pentru progres personal şi în grup (vizite, excursii gratuite, premii, diplome, scrisori de apreciere) 
vor crea un colț al proiectului SMILE în şcoală şi în clase
vor colecta materialele lucrate la clasă cu elevii şi profesorii în portofoliul clasei, ordonat, etichetat.
vor realiza produsele prevăzute în formularul de aplicație la timp, la un bun nivel calitativ şi în acord cu particularităţile individule şi de grup ale elevilor din clasă
îi vor informa pe părinţi permanent despre activităţile proiectului 
vor disemina sistematic activităţile în şedinţele cu părinţii, Consiliul profesoral şi Consiliul elevilor, Buletinul informativ al şcolii etc.
vor răspunde cu promptitudine solicitărilor coordonatorului de proiect 
vor colabora la nivelul echipei şcolii, vor participa la întâlnirile de lucru ale echipei și vor căuta soluții de reglare a disfuncţionalităţilor 
vor păstra o bună comunicare cu echipa de proiect și cu partenerii
vor contribui la organizarea întâlnirii transnaționale de proiect din România

MOBILITĂŢI ale proiectului (Elevii nu participă la mobilităţi!)
Octombrie 2015 – SPANIA - activitate de formare – 5 participanţi				   
Aprilie 2016 – ITALIA - întâlnire transnaţională de proiect – 3 participanţi			             
Octombrie 2016 – ANGLIA - întâlnire transnaţională de proiect – 3 participanţi
Martie 2017 – ROMÂNIA - întâlnire transnaţională de proiect
Mai 2017 – CROAŢIA – eveniment de multiplicare (simpozion) – 3 participanţi
Grant solicitat: 86723 euro, din care pentru Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”: 15346 euro
Coordonator de proiect,
Prof. Alexandra Vladovici
Infodays Erasmus+

Precizare: 
Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conţinutul acestei publicații reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare a acestor informații.

Înapoi la PROGRAME ȘI PROIECTE

"Elena Donici Cantacuzino" PucioasaȘcoala Gimnazială Nr. 4Text Box: 2015 - Violeta Bucur